2023-2024 оқу жылы басындағы мектеп кітапханалары бойынша деректер

Көрсеткіштер (Показатели) Барлығы/Всего
1 Мектеп кітапханаларының саны (Количество школьных библиотек) 30
2 Кітаптар саны (мектеп оқулықтарын, көркем әдебиетті, кітапшаларды, журналдарды қосқанда)  (мың экз.) (Количество книг (включая школьные учебники,художественная литература, брошюры, журналы ) (тыс.экз) 355617
3 оның ішінде мектеп оқулықтары 254334
4 Қордың өсуі (Рост фонда) 10064
5 Жаңа буын оқулықтар саны (Количество учебников нового поколения) 254334
6 Оқырмандар саны (Количество читателей)   14908
7 Кітапханаға оқырмандар бару саны (адам) (Количество посещений библиотеки (чел.) 155427
8 Қазақ тіліндегі кітаптар саны (Количество книг на казахском языке) 311090
9 Көркем әдебиеттер саны 83822
10 Оның ішінде орыс тілінде 21119
11 Оның ішінде қазақ  тілінде 62703
12 Оның ішінде   ағылшын   тілінде 0
13 Кітап беру саны (Кол-во книговыдачи) 202966
14 Кітапханашылар саны (адам) (Кол-во библиотекарей) 41
15 Кітапханалық білімі бар кітапханашылар саны (Количество библиотекарей с библиотечным образованием) 28
16 Оқу залдарының саны (Количество читальных залов) 28
17 Оқу залдарындағы отыратын орын саны (Количество посадочных мест в читальных залах) 316
18 Кітапхана ауданы (шаршы метр) (Площадь библиотеки (кв.метров) 0
19 Орындаушының аты-жөні,тел: (Ф.И.О.исполнителя,раб.тел) Абдиева Гульмира Орынбековна